Zajímavosti


Jakoubek ze Stříbra (též Jacobellus), český reformní myslitel, přítel Jana Husa , jeho pokračovatel a spolutvůrce husitského programu, přichází na svět někdy v roce 1371 ve Víchově u Stříbra v poddanské rodině.

Mohylové pohřebiště

kulturní památka rejst. č. ÚSKP 15431/4-4068 - mohylové pohřebiště

Fáze ochrany: památkově chráněno
Chráněno:od 3. 5. 1958

https://www.pamatkovykatalog.cz/mohylove-pohrebiste-15063039

zdroj: Národní památkový ústav ČR

https://geoportal.npu.cz/webappbuilder/apps/93/?se=Prostorov%C4%9B%20identifika%C4%8Dn%C3%AD%20prvky%20IISPP&la=7&fk0=PRIR_CIS&fv0=35263&zo=1

Zajímavost:

Při detektorovém průzkumu v roce 2017 byly v blízkosti mohylového pohřebiště nalezeny tři bronzové náramky. Dva náramky mají malé rozměry a ležely u paty mohyly 1 cca 25 cm od sebe v hloubce 10 cm. Třetí náramek byl objeven cca 120 cm od prvních. Materiálové složení malých náramků bylo shodné, cca 55% mědi a 41% cínu, třetí náramek měl 29% mědi a 63% cínu. Podle jiných podobných náramků byl nález datován do pozdně halštatského období stupně HaD3.

Bronzové náramky, poloha U Osiky, HaD3

Literatura: Pavel Břicháček, Martina Šmejdová: Nálezy pravěkých kovových předmětů ve Víchově, o. Černošín (okr. Tachov), Archeologie západních Čech 13, 2017